Disclaimer

In de disclaimer wordt de gebruiker van mediaukkiedagen.nl geïnformeerd over waarborgen en risico’s van het gebruik van de domeinen van het Netwerk Mediawijsheid. Deze site is een initiatief van het Netwerk Mediawijsheid.

Netwerk Mediawijsheid

Netwerk Mediawijsheid is in 2008 als project opgericht op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij het netwerk zijn meer dan 1000 organisaties, bedrijven, zelfstandig professionals en instellingen aangesloten, allen actief op het gebied van mediawijsheid. Denk aan ict-bedrijven, bibliotheken, culturele instellingen, mediacoaches, lesmateriaalontwikkelaars, uitgeverijen, onderzoeksinstituten, mediaproducenten en -platformen, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties. Onze gezamenlijke missie: Nederland mediawijs. Netwerk Mediawijsheid vervult daarbij de rol van verbinder, wegwijzer en gangmaker.

Netwerk Mediawijsheid wordt aangestuurd door 5 toonaangevende organisaties op het gebied van mediawijsheid: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, Human, Kennisnet, Koninklijke Bibliotheek.

Het programmabureau is gehuisvest in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Over de Media Ukkie Dagen

Om het belang van mediaopvoeding onder de aandacht te brengen bij ouders en (professionele) opvoeders, heeft het Netwerk Mediawijsheid in 2019 voor de achtste keer de Media Ukkie Dagen georganiseerd. Tijdens deze campagne ligt de focus op jonge kinderen van 0 t/m 6 jaar, hun ouders en (professionele) opvoeders. Met de campagne wil het Netwerk Mediawijsheid hen bewust maken van de vele kennis die er al is op het gebied van mediaopvoeding en concrete handvatten bieden om hier thuis mee aan de slag te gaan. Elk jaar spelen de netwerkpartners van het Netwerk Mediawijsheid een belangrijke rol in de campagne door het organiseren van activiteiten en door het gezamenlijk uitdragen van de campagneboodschap.

Gebruik van informatie

Gebruik van enige informatie verkregen middels de site mediaukkiedagen.nl en andere daarmee gelieerde websites gebeurt voor risico van de gebruiker. Netwerk Mediawijsheid spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content en informatie waarnaar wordt verwezen en waarin mediaukkiedagen.nl als portal fungeert en informatie die wordt verstrekt in haar rol als dienstverlener volledig en juist is. Netwerk Mediawijsheid kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels haar websites gevonden wordt.

Aansprakelijkheid

Netwerk Mediawijsheid en de aan haar gelieerde organisaties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van de site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. Het technisch functioneren van de kabel- en breedbandverbindingen en connectiviteit vallen onder het risico van de exploitant van de kabel- respectievelijk breedbandverbinding en connectiviteit. Netwerk Mediawijsheid aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier en/of connectiviteitsleverancier. Netwerk Mediawijsheid vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten en/of producten van het Netwerk Mediawijsheid en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de sites welke door het Netwerk Mediawijsheid en haar partners worden beheerd en ontwikkeld. Tevens is het Netwerk Mediawijsheid niet aansprakelijkheid voor eventuele virussen op de site of de servers van het Netwerk Mediawijsheid die de informatie toegankelijk maken. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is het Netwerk Mediawijsheid geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van sites welke door het Netwerk Mediawijsheid worden ontwikkeld of beheerd, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Klachten en opmerkingen

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering informatie die inbreuk maken op deze voorwaarden of wettelijke bepalingen, kunt u mailen naar: [email protected]. U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie over de procedure.